Rom Eng
Benzi RSS
Nicu Popescu

Prima / Analize / Euromonitor Nr. 3 (12). ADEPT & Expert Grup.
Euromonitor Nr. 3 (12). ADEPT & Expert Grup.
Versiune tipar
12.11.2008

Dialog politic şi instituţii democratice

Dialogul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost unul mai rezervat, în special din partea Comunităţii Europene, care în repetate rînduri a atenţionat autorităţile Republicii Moldova asupra stării degradante a democraţiei şi libertăţii de exprimare din ţară. În plus, comunitatea europeană este îngrijorată de ultimele modificări ale Codului Electoral care măresc pragul electoral, interzic blocurile electorale, precum şi alegerea persoanelor cu cetăţenie dublă în funcţii publice. Principalele realizări au fost legate de: lansarea negocierilor neformale privind conţinutul viitorului cadru juridic moldo-comunitar, lansarea Platformei de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova şi a proiectului twinning pentru Parlamentul R. Moldova. În domeniul instituţiilor democratice s-au constatat realizări moderate, dar şi aprofundarea unor probleme raportate în perioadele anterioare. Printre realizările moderate se numără consolidarea legislaţiei privind drepturilor copilului, angajaţilor şi deţinuţilor, acţiunile autorităţilor în îmbunătăţirea condiţiilor în locurile de detenţie, dezvoltarea dialogului autorităţilor cu societatea civilă şi descreşterea numărului de condamnări la CEDO comparativ cu alte perioade analizate. Principalele probleme au fost observate se referă la: menţinerea fenomenului de încălcare a drepturilor omului (dreptul la libera exprimare, dreptul de a fi informat, dreptul la un proces echitabil, dreptul proprietăţii etc.) implementarea defectuoasă a legislaţiei privind drepturile omului, situaţia degradantă a mass-media şi menţinerea unui acces limitat la informaţie, tergiversarea adoptării şi aplicării mai multor legi în domeniu, aplicarea necoerentă a reformelor.

Consolidarea capacităţii administrative

Calamităţile naturale au fost gestionate satisfăcător de autorităţi, s-a reuşit colaborarea în domeniu între autorităţile centrale şi locale, însă conflictele cu administraţiile controlate de partidele de opoziţie continuă să împiedice sporirea eficienţei administrative. Declaraţiile despre eficientizarea şi profesionalizarea abordărilor în materia Agendei de Integrare Europeană rămîn deocamdată la nivelul retoric, schimbările efectuate în componenţa Comisiei Naţionale pentru integrare Europeană, formarea secretariatului acesteia şi stabilirea priorităţilor pentru anul 2008 nu au condus spre configurarea unui proces bine ordonat, eficient şi transparent de implementare a măsurilor recomandate de organismele comunitare, organizaţiile societăţii civile şi experţii independenţi. Noutăţile despre implementarea priorităţilor Agendei se reduc la reiterarea unor măsuri anterioare sau la informarea despre adoptarea unor legi şi alte acte normative, fără nici o estimare a impactului reala al acestora în sfere sensibile. Raportarea triumfală despre implementarea Reformei APC a ajuns să fie schimbată prin constatări că pînă la implementarea măsurilor formale mai este nevoie de o perioadă avînd cam aceeaşi durată (2-3 ani). Chiar şi informarea despre implementarea reformei APC a ajuns să fie dozată, aspectului popularizării reformei i se acordă mult mai puţină atenţie. În sfera APL situaţia a stagnat, abordări strategice de reformare lipsind în continuare, în timp ce continuă să se evidenţieze politizarea excesivă, intervenţii abuzive ori tratamente preferenţiale din partea autorităţilor centrale. Transparenţa Guvernului şi autorităţilor centrale nu a sporit, chiar se atestă o reducere a deschiderii spre public. Deşi au sporit eforturile anticorupţie, efectul acestora este foarte puţin simţit, nu contribuie în măsură definitorie la sporirea încrederii în organele de drept şi în autorităţi la general.

Conflictul transnistrean

Eforturile îndreptate spre reluarea procesului de negocieri în format “5+2” nu s-au soldat cu vreun rezultat. În perioada de referinţă procesul reglementării transnistrene a fost influenţat de războiul ruso-georgian, precum şi de consecinţa acestuia – recunoaşterea de către Rusia, mediator şi pacificator în cadrul conflictelor separatiste din Georgia, a independenţei Abhaziei şi Osetiei de Sud. După războiul ruso-georgian din august 2008 Federaţia Rusă a întreprins iniţiative de a reduce importanţa formatului de negocieri “5+2”. În acest scop Preşedintele Medvedev a pledat în favoarea unui format “2+1”, în cadrul căruia să fie adoptate deciziile, pentru ca ulterior să fie confirmate, dîndu-li-se legitimitate mai mare în formatul “5+2”. Autorităţile moldovene şi-au menţinut opţiunea în favoarea formatului “5+2”. Opţiunea respectivă, cu excepţia Rusiei, a fost susţinută de ceilalţi mediatori şi observatori ai procesului de negocieri – OSCE, SUA, UE, şi Ucraina. În aceeaşi ordine de idei autorităţile moldovene au reiterat cu diferite ocazii principiile elaborate în ultimii ani pentru soluţionarea diferendului transnistrean.

Justiţie

Deşi au fost declarate drept prioritare şi au determinat acordarea atenţiei speciale, reformele din sectorul Justiţiei au continuat să fie implementate cu mari deficienţe. Deşi se atestă o anumită sporire a transparenţei înfăptuirii justiţiei, rămîn valabile îngrijorările privind tergiversarea examinării cauzelor, existenţa corupţiei; limitarea Independenţei judecătoreşti, imixtiunea politică. Sînt practic invizibile eforturile pentru sporirea finanţării instanţelor, nu este promovată majorarea salarizării şi a numărului de judecători, nu a crescut numărul personalului auxiliar, remunerarea acestuia rămîne deplorabilă. Eforturile de implementare a măsurilor alternative sînt susţinute de instituţiile internaţionale şi organizaţiile societăţii civile, în timp ce resursele acordate de stat în acest sens sînt minore.

Dezvoltare şi reforme economice

Evoluţiile din trimestrul III al anului au fost influenţate de inundaţiile din lunile iulie-august, care s-au soldat cu cheltuieli neprevăzute pentru bugetul de stat şi respectiv au limitat posibilitățile de finanţare a altor sectoare şi priorităţi. Dar, fiind într-un an preelectoral, Guvernul a decis şi majorarea salariilor unor categorii de bugetari, alocaţiilor sociale şi a unor compensaţii. Condiţiile climaterice favorabile din această vară alături de intervenţiile BNM în primul semestru al anului au contribuit la reducerea ritmului inflaţiei care conform autorităților şi reprezentanţilor FMI are şanse de a se încadra în limitele unei singure cifre la sfîrşitul acestui an. De această dată BNM a intervenit prin micşorarea ratei de bază aplicate la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt şi a normei rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase de băncile comerciale. Totodată criza financiară internaţională reprezintă pericole pentru economia moldovenească prin dependenţa sa excesivă de transferurile cetăţenilor moldoveni care lucrează în afara ţării.

Dezvoltare şi reforme sociale

Deşi în perioada analizată au fost înregistrate importante evoluţii în domeniul protecţiei şi integrării sociale şi al sănătăţii publice, dar totuşi numărul deficienţelor şi involuţiilor a prevalat. Cu toate că încă in 2006 a fost aprobat cadrul legislativ privind echitatea gender, deocamdată nu a fost elaborat un mecanism pentru aplicarea acestuia. Concomitent, tergiversarea aprobării legii cu privire la securitatea şi sănătatea la locul de muncă a condus la tergiversarea implementării prevederilor acesteia, prevăzute a fi pusă în aplicare abia din ianuarie 2009. Problema cuantumurilor mici ale indemnizaţiilor sociale în comparaţie cu necesarul real pentru existenţă al paturilor vulnerabile, rămîne a fi una foarte actuală.

Comerţul internaţional

Evoluţiile în domeniul comerţului extern au continuat să fie echivoce. Pe de o parte, în anumite sectoare, exportatorii moldoveni folosesc plenar preferinţele comerciale autonome. Într-adevăr, cotele pentru vinuri şi zahăr sunt aproape epuizate. Pe de altă parte, progresul este împiedicat de ajustarea încetă a normelor sanitare şi fito-sanitare moldoveneşti la cele comunitare şi ca rezultat unele companii nu pot beneficia de aceste preferinţe. În ultimul timp procesul de ajustare s-a accelerat, însă implementarea practică a acestor norme nu este asigurată în mod necesar. În acelaşi timp, creşterea deficitului comercial continuă cu ritmuri alerte, fiind susţinută cererea internă robustă. Totuşi, rata de creştere a exporturilor este destul de înaltă, iar Uniunea Europeană şi-a consolidat poziţia top ca destinaţie pentru exporturi moldoveneşti. În domeniul vamal, procesul de implementare a „ghişeului unic” este aproape finisat, însă rapoartele internaţionale rămîn foarte rezervate în ceea ce priveşte progresele Republicii Moldova în reducerea barierelor în comerţul extern.

Climatul de afaceri

În trimestrul 3 al anului curent au fost înregistrate o serie de progrese în sfera climatului de afaceri. Guvernul a adoptat o hotărîre de implementare a principiului „ghişeului unic” în activitatea Camerei de Licenţiere, dar aplicarea practică a acestuia se loveşte de rezistenţa opusă de unele autorităţi şi instituţii cu funcţii de reglementare şi control şi de probleme tehnice. Constituirea Agenţiei Transporturilor ca organism unic de reglementare a sectorului transporturilor este o altă evoluţie salutabilă. În acelaşi timp, este important ca noua structură să se debaraseze de conflictele de interese care au erodat activitatea Ministerului Transporturilor şi Agenţiei de Stat pentru Aviaţia Civilă, cele două autorităţi pe baza cărora a fost creată noua Agenţie. Totodată, progresul a fost adumbrit de unele scandaluri corporative şi de proprietate care ar putea să aducă din Moldova în atenţia Curţii Europene pentru Drepturile Omului. În noua ediţie a Doing Business 2009 poziţiile relative ale Moldovei din nou s-au înrăutăţit, dar aceasta este determinat şi de faptul că unele reforme implementate în 2008 nu au nimerit, din considerente metodologice, în atenţia experţilor evaluările cărora au stat la baza ratingului. Politica dubioasă de dezvoltare economică pe baza „zonelor economice libere” şi-a găsit continuare prin crearea Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”.

Frontieră, migraţie şi traficul de fiinţe umane

Cooperarea instituţională şi internaţională dintre agenţiile cu competenţe în managementul frontierei şi migraţiei se desfăşoară în ritmuri acceptabile, sînt înregistrate o serie de evoluţii. Fenomenul migraţional rămîne însă una din cauzele majore ale declinului demografic şi măsurile întreprinse de autorităţi nu s-au soldat cu rezultate vizibile. Măsurile în vederea simplificării regimurilor de vize s-au soldat cu anumit schimbări pozitive (tranzitul fără viză prin România şi Bulgaria), dar circulaţia fără vize ori obţinerea simplificată a acestora rămîn deziderate. Se atestă impulsionarea acţiunilor în sfera combaterii traficului de fiinţe umane, dar măsurile politico-administrative şi judiciare nu au ca rezultat evident prevenirea fenomenului, acesta continuă să persiste.

*Euromonitorul poate fi accesat în întregime la adresa http://expert-grup.org/docs/19/euromonitor-rom_12.pdf

 
comments powered by Disqus
Prima / Analize / Euromonitor Nr. 3 (12). ADEPT & Expert Grup.
 
Adresa
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova


Tel.: +373-22-224430, 210986
Fax:
+373-22-210986, 233950 office@ape.md
Noutăţi  |  Analize  |  Opinii/Comentarii  |  Interviuri  |  Declaraţii  |  Documente  |  Conferinţe  |  Studii  |  Evenimente  |  UE - problematica transnistreana  |  Multimedia  |  APE în MassMedia  |  Friedrich Ebert Stiftung  |  Proiecte  |  Negociatori europeni
Copyright © 2020 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate

Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul Ambasadei Marei Britanii in Republica Moldova
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
O soluţie Trimaran
Vizitatori: 497731
ultima actualizare: 23.01.2018