Rom Eng
Benzi RSS
Prima / Interviuri / Interviu cu Andrei Stratan: Preşedinţia Republicii Moldova la SEECP, MAEIE
Interviu cu Andrei Stratan: Preşedinţia Republicii Moldova la SEECP, MAEIE
Versiune tipar
01.06.2009

În interviul acordat ziarului „Noua Europă”, Andrei STRATAN, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, explică paşii şi acţiunile întreprinse de ţara sa, cu scopul modernizării şi ulterioarei integrări europene.

- În contextul calităţii de Preşedinte a Republicii Moldova la un şir de iniţiative, aranjamente şi procese din Europa Centrală şi de Sud-Est în perioada 2008-2009, care sunt, după părerea Dumneavoastră, realizările şi ce obiective urmează a fi înfăptuite?

- Aproximativ un an în urmă, a fost o perioadă extrem de importantă pentru ţara mea, cînd Republica Moldova a preluat cinci Preşedinţii: la Reţeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN), Preşedinţia la Grupul Multinaţional Consultativ al Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii — RACVIAC, CEFTA (Acordul de Liber Schimb în Europa Centrală), Iniţiativa Central-Europeană (ICE), precum şi Preşedinţia la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP). Astfel, Moldova progresează din ce în ce mai mult în realizarea unei direcţii prioritare a politicii sale externe – cooperarea regională, pe ambele dimensiuni a Europei Centrale şi a Europei de Sud-Est. Preluînd şi ducînd la bun sfîrşit patru din aceste Preşedinţii, ţara mea şi-a pus în sarcină realizarea unui şir de activităţi atît cu caracter politic şi diplomatic, realizînd priorităţile şi obiectivele asumate.

În cadrul Preşedinţiei RM la Iniţiativa Central-Europeană, priorităţile şi obiectivele declarate, deşi ambiţioase, au fost realizate integral. Republica Moldova a lucrat mult la realizarea cu succes a Procesului de Redimensionare (reorganizare) ICE, a continuat promovarea unei colaborări mai strînse cu Uniunea Europeană, consolidarea cooperării între statele membre ICE prin intermediul proiectelor comune, precum şi cooperarea sectorială prin organizarea mai multor reuniuni ministeriale de profil. Toate eforturile şi activităţile întreprinse pe parcursul Preşedinţiei la ICE au oferit statelor din regiune posibilitatea de a fi mult mai implicate în procesele regionale, cu siguranţă contribuind la sprijinirea aspiraţiilor de aderare la UE a statelor ICE care nu sunt membre ale UE.

În cooperarea noastră ulterioară cu ICE, ne vom concentra la fortificarea cooperării regionale care se raportează direct la dezvoltarea bunelor relaţii între statele membre, la creşterea numărului proiectelor de interes comun şi la integrarea europeană a statelor cu astfel de aspiraţii. ICE urmează să aibă un rol important în acest proces, încurajînd dialogul politic şi cooperarea între statele membre, promovînd o coordonare mai intensă a activităţilor direcţionate mai mult spre oferirea asistenţei statelor non-membre UE, oferind schimb de bune practici şi experienţe.

Cît priveşte Preşedinţia la Grupul Multinaţional Consultativ al Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii — RACVIAC, aceasta a coincis cu procesul de instituţionalizare a iniţiativei respective. Astfel, ţara mea este implicată în dezvoltarea unei noi structuri, stabilind priorităţile, competenţele şi viitorul cadru de cooperare al RACVIAC – toate aceste eforturi fiind direcţionate spre finalizarea şi semnarea unui Acord care ar oferi Centrului RACVIAC un statut legal, internaţional recunoscut, asigurînd şi acordînd Centrului RACVIAC deplină operabilitate în realizarea obiectivelor şi scopurilor sale.

Pe parcursul Preşedinţiei la CEFTA, Republica Moldova a depus eforturi pentru instituirea Secretariatului Acordului de Liber Schimb în Europa Centrală (CEFTA) la Bruxelles, care va servi şi funcţiona drept structură centralizată în coordonarea activităţilor şi consolidarea cooperării între părţile CEFTA.

Preşedinţia RM la Reţeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN) a fost, de asemenea, marcată de procesul de instituţionalizare, prin semnarea Memorandumului de Înţelegere privind viitorul Reţelei de Sănătate din Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est 2008, precum şi a celor două Declaraţii ale Miniştrilor Sănătăţii SEEHN. Cooperarea regională în cadrul SEEHN oferă suport în procesul avansării pe calea integrării europene, de asemenea, contribuie la implicarea activă a comunităţii donatorilor la dezvoltarea durabilă a Sistemului de Sănătate în Europa de Sud-Est, precum şi la depăşirea dificultăţilor majore cu care se confruntă sistemul sănătăţii publice la nivel regional, prin implementarea Proiectelor Regionale în acest domeniu.

Referindu-mă la Preşedinţia Republicii Moldova la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), ţin să menţionez că acest for este unul din cele mai importante mecanisme politice şi diplomatice din cadrul procesului regional de cooperare, SEECP avînd rolul de for politic major din Europa de Sud-Est şi acţionînd cu statut de „voce unită” a regiunii. Noi suntem deosebit de mîndri de oportunitatea de a exercita Preşedinţia la SEECP, de a reprezenta regiunea în relaţiile cu UE şi actorii internaţionali, de a contribui la dezvoltarea activităţilor Consiliului Regional de Cooperare si, astfel, de a consolida autoritatea şi capacităţile noastre naţionale. În acelaşi timp, voi mărturisi că dacă în anul 2004 noi ne doream foarte mult o cooperare cu SEECP, deja în mai 2006 Republica Moldova a obţinut calitatea de membru cu drepturi depline al procesului, fiind susţinută atît de statele membre SEECP cît şi Comisia Europeană, pentru ca, în cele din urmă, doi ani mai tîrziu, în 2008, să preia Preşedinţia la acest aranjament regional extrem de important din Europa de Sud-Est.

Ţinînd cont de obiectivul principal al SEECP – avansarea statelor participante în calea spre Uniunea Europeană – pe parcursul anului 2008, Preşedinţia Republicii Moldova a organizat un şir de reuniuni şi evenimente de caracter politic şi/sau sectorial, puse în valoare prin adoptarea unui şir de documente importante, printre care aş putea menţiona Declaraţia Comună a Miniştrilor Afacerilor Interne din statele membre SEECP privind consolidarea cooperări în combaterea crimelor cibernetice, Memorandumul privind garanţiile legale şi juridice contra accesului ilegal la datele personale semnat de către Miniştrii Justiţiei din statele membre SEECP, Declaraţia Comună a Miniştrilor Sănătăţii SEECP, precum şi Declaraţia Comună a Preşedinţilor Curţilor de Conturi din statele SEECP.

Mai mult ca atît, Republica Moldova a stabilit un şir de obiective prioritare Preşedinţiei în exerciţiu: intensificarea dialogului SEECP-UE; consolidarea perspectivelor europene pentru statele din Europa de Sud-Est; proliferarea păcii şi dezvoltarea economică a regiunii, cu scopul asigurării stabilităţii, securităţii şi prosperităţii Europei de Sud-Est; consolidarea şi promovarea SEECP la nivel internaţional, în calitatea sa de „voce unită” a regiunii şi partener credibil în realizarea obiectivelor comunităţii internaţionale; consolidarea eficientă a proceselor şi iniţiativelor regionale, în cooperarea cu statele membre SEECP, UE, CRC, precum şi cu comunitatea donatorilor şi organizaţiile internaţionale relevante; colaborarea cu Consiliul Regional de Cooperare şi alte procese, iniţiative şi structuri regionale, cu scopul de a consolida cooperarea în spaţiul prioritar al Europei de Sud-Est.

- În contextul obiectivului Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană, care ar putea fi rolul şi valoarea adăugată oferită în acest sens de către Consiliul Regional de Cooperare?

- Consiliul Regional de Cooperare, prin instituirea şi lansarea sa, a conturat o nouă arhitectură a proceselor de cooperare în Europa de Sud-Est, devenind un mecanism nou, avansat, un interlocutor cheie cu UE, precum şi un generator de proiecte.

În ansamblu, cooperarea regională operează drept un instrument adiţional al procesului de integrare europeană, contribuind atît la implementarea standardelor, valorilor şi principiilor europene, cît şi la implementarea politicilor UE în regiunea sud-est europeană. Astfel, Consiliul Regional de Cooperare a preluat rolul de mecanism al statelor din regiune ce facilitează realizarea procesului de integrare, cu priorităţi şi obiective ambiţioase la nivelul naţional, destinat alinierii la standardele, valorile şi principiile Uniunii Europene.

În acest context, noi ne aşteptăm la implicarea CRC în dezvoltarea cooperării sectoriale din cadrul celor 5 domenii prioritare. La rîndul său, toate acţiunile şi activităţile întreprinse trebuie să fie complimentare priorităţilor naţionale şi să aibă scopul de a susţine statele în procesul integrării europene.

Astfel, considerînd cooperarea regională drept un proces benefic, important şi semnificativ, generator al unei valorii adăugate în procesul integrării europene, RM dă dovadă de promptitudine şi voinţă politică în asumarea, împărtăşirea şi aplicarea principiilor apartenenţei şi guvernării regionale în procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, considerînd rolul activ al Consiliului Regional de Cooperare de o importanţă primordială în susţinerea statelor sud-est europene în implementarea condiţiilor UE la nivel naţional.

- Care sunt angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul CRC?

- Consiliul Regional de Cooperare a fost lansat la 27 februarie 2008, odată cu încetarea activităţii Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, prin Declaraţia Comună de instituire a CRC şi a statutului acestuia - document de bază care defineşte sarcinile şi domeniile prioritare de cooperare.

Iar prin semnarea Acordului de sediu pentru Secretariatul CRC, statele SEECP, inclusiv Republica Moldova, cu scopul de a asigura funcţionalitatea Secretariatului CRC, şi-au asumat un angajament politic în procesul de cooperare din Europa de Sud-Est, precum şi au recunoscut anumite obligaţiile financiare faţă de CRC.

Republica Moldova, în calitatea sa de participant activ la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, este implicată într-un şir de aranjamente şi iniţiative regionale, fiind prezentă în următoarele domeniile prioritare de activitate: Dezvoltarea Economică şi Socială, Infrastructură, Justiţie şi Afaceri Interne, Cooperare în domeniul Securităţii, precum şi Consolidarea Capitalului Uman. Mai mult ca atît, acum în calitatea de Preşedinte al SEECP, activităţile şi proiectele CRC dedicate dezvoltării integrale al statelor din Europa de Sud-Est ne vizează zilnic. În cadrul Preşedinţiei la SEECP, Moldova cooperează activ cu CRC, consolidîndu-şi poziţia la nivel regional şi internaţional. Pe lîngă aceasta, Moldova va organiza, în comun cu CRC, o serie de consultări cu partenerii europeni şi internaţionali, promovînd poziţia, capacităţile şi posibilităţile regiunii. De asemenea, în cooperare cu CRC noi vom organiza un şir de reuniuni care vor avea ca scop avansarea statelor din regiune în cele 5 domenii prioritare.

- Cum vedeţi Dumneavoastră, avansarea Republicii Moldova spre consolidarea dialogului şi negocierea unui nou cadru de cooperare cu UE, prin intermediul participării la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est?

- În anul 2001, atunci cînd Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est, a fost explicit definit obiectivul de a deveni un participant şi un actor al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, cu scopul asigurării stabilităţii, securităţii şi dezvoltării sale economice şi sociale, contribuind la prosperitatea popoarelor din regiune.

Urmînd aceste scopuri, Moldova a înregistrat o avansare semnificativă în cadrul cooperării regionale, implicîndu-se activ în iniţiativele şi procesele regionale, cîştigînd statutul de partener viabil în realizarea obiectivelor regionale. Astfel, devenind obiectiv prioritar al politicii interne şi externe a Moldovei, procesul cooperării regionale a contribuit la intensificarea dialogului politic cu statele din regiune şi cu comunitatea europeană şi internaţională în general. În acelaşi timp, toate aceste activităţi şi implicări au majorat capacităţile instituţiilor naţionale politice şi sectoriale, precum şi au contribuit la avansarea procesului de integrare europeană.

În concluzie, consider că nivelul cooperării pe care îl avem astăzi în cadrul SEECP şi al altor iniţiative şi aranjamente regionale ne permite o accesibilitate mai mare la beneficiile generate de către procesele iniţiate în regiune, direcţionate spre alinierea la standardele, valorile şi principiile europene. În totalitatea sa, dezvoltarea procesului cooperării regionale şi participarea activă a ţării mele la el a demonstrat voinţa politică adecvată şi a consolidat poziţia Republicii Moldova drept partener regional credibil şi responsabil, demonstrînd că este o parte activă la astfel de procese importante ca SEECP, CRC, Tratatul Comunităţii Energetice, CEFTA, precum şi la un şir de iniţiative.

 
comments powered by Disqus
Prima / Interviuri / Interviu cu Andrei Stratan: Preşedinţia Republicii Moldova la SEECP, MAEIE
Adresa
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova


Tel.: +373-22-224430, 210986
Fax:
+373-22-210986, 233950 office@ape.md
Noutăţi  |  Analize  |  Opinii/Comentarii  |  Interviuri  |  Declaraţii  |  Documente  |  Conferinţe  |  Studii  |  Evenimente  |  UE - problematica transnistreana  |  Multimedia  |  APE în MassMedia  |  Friedrich Ebert Stiftung  |  Proiecte  |  Negociatori europeni
Copyright © 2020 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate

Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul Ambasadei Marei Britanii in Republica Moldova
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
O soluţie Trimaran
Vizitatori: 516005
ultima actualizare: 23.01.2018